Cost benefit analiza

Naslovna / Usluge / Cost benefit analiza

Izrada studije analize troškova i prihoda poduzetničkih pothvata, procjena opcija

Izrada studije analize troškova i prihoda poduzetničkih poduhvata, procjena opcija

Studija analize troškova i koristi

Studija analize troškova i koristi (cost-benefit analiza ili CBA) koristi se u javnom i privatnom sektoru kao temelj za odlučivanje o prihvaćanju ili odbacivanju investicijske opcije. Poput poslovnog plana i investicijske studije ona analizira sve ključne elemente projekta. Razlika cost-benefit analize u odnosu na poslovni plan i investicijsku studiju je u tome što ona uzima u obzir i nefinancijske učinke projekta. Tako zaključci obuhvaćaju i one pozitivne i negativne neopipljive ali značajne učinke koji će biti rezultat poduzimanja neke radnje. Cost-benefit analiza sadržava analizu osjetljivosti projekta koja tumači kakvi će rezultati biti ako se parametri na kojima temeljimo pretpostavke promijene.

Ovaj alat vrlo je prikladan ako na raspolaganju imamo više poslovnih opcija. Na primjer, ako trebamo odlučiti da li ćemo izgraditi nekretninu ili kupiti nekretninu, putem cost benefit analize možemo usporediti te dvije opcije i na osnovu dobivenih podataka donijeti ispravnu odluku.

Što je studija analize troškova i koristi?

Studija analize troškova i koristi ili cost-benefit analiza je metoda procjene nekog projekta, investicije ili poslovne odluke koja uzima u obzir sve povezane troškove i koristi.

Cilj takve analize je kvantificirati sve financijske i nefinancijske aspekte nekog poslovnog pothvata kako bi se ocijenila njegova vrijednost.

Za javna poduzeća ona je u okviru studije izvodljivosti obavezan element prilikom prijave velikih projekata na financiranje iz EU fondova. Poduzetnici rijetko koriste ovaj alat za procjenu svojih odluka, ali kod velikih projekata cost benefit analiza najbolji je temelj za poslovno odlučivanje.

Metodologija cost-benefit analize

U pristupu cost-benefit analizi, prvi korak je identifikacija svih troškova i prihoda koji su povezani s projektom. Financijske troškove i koristi lako ćemo procijeniti, međutim važno je uzeti u obzir i vrednovati i one nefinancijske.

Neki od nefinancijskih troškova i koristi s kojima se možemo susresti mogu biti na primjer produženo vrijeme isporuke, poboljšanje zadovoljstva zaposlenih ili korisnika. Kvantitativno izraziti takve učinke može biti teško i često je potreban dodatan angažman stručnjaka iz određenih područja ili procjena rezultata pomoću ispitivanja korisnika/zaposlenika.

Zatraži termin za sastanak

email: office@ceo-consulting.eu / tel: +385989958570

divider

Rezultat cost-benefit analize

Cost-benefit analiza kvantificira sve pozitivne i negativne učinke povezane s nekom odlukom ili akcijom. Razlika između njih je rezultat cost benefit analize i temelj za poslovno odlučivanje.

Cost-benefit analiza obuhvaća sve mjerljive troškove i koristi povezane s poslovnim pothvatom kao na primjer, zaradu od poslovnog pothvata i ušteđena sredstva.

Osim toga, ona obuhvaća koristi i troškove koji nisu mjerljivi, ali ih određenom metodologijom možemo kvantificirati. To mogu biti zadovoljstvo djelatnika i korisnika, poboljšanje kvalitete proizvoda ili usluge, oportunitetni troškovi i svi drugi učinci poslovne odluke.

Cost-benefit analiza sadrži scenarije u kojima možemo vidjeti rezultate poslovne odluke uz različite pretpostavke. Kompleksne cost-benefit analize uspoređuju rezultate nekoliko projekata istovremeno.

To činimo tako što kvantificiramo sve buduće učinke neke poslovne odluke i diskontiramo ih na sadašnju vrijednost. Tako dobivamo podatak koji se može uspoređivati i služiti za informiranu poslovnu odluku.

Na temelju izrađene analize, donosi se preporuka o projektu, odnosno određuje vrijednost projekta koja u usporedbi s analizama troškova i koristi drugih poslovnih opcija pomaže u donošenju ispravne poslovne odluke.

Vremenski okvir cost-benefit analize

Kada radimo analizu troškova i prihoda, vrlo je bitno odrediti vremenski period u okviru kojeg će se vrednovati projekt. Osim toga, važno je ustanoviti da li su troškovi i koristi jednokratni ili se periodično ponavljaju u promatranom vremenskom periodu.

Vremenski okvir bitan je jer na osnovu njega određujemo vrijednost novca. Što je vremenski period veći, to je rezultat analize osjetljiviji na promjene zbog nepredviđenih uvjeta na tržištu. Tako cost-benefit analiza uključuje i procjenu osjetljivosti, odnosno procjenu mogućih rizika koje proizlaze iz promjena pretpostavki na kojima se temelji projekt.

Cost benefit analiza

Prednosti i nedostaci cost-benefit analize

Kao i sve druge metode vrednovanja projekata, i cost-benefit analiza ima svoje prednosti i ograničenja:

najvažnija prednost je ta što cost-benefit analiza omogućuje donošenje odluka na bazi kvantificiranih podataka,

cost-benefit analiza detaljno proučava sve troškove i koristi neke poslovne odluke i tako omogućuje cjelovit uvid u učinke nekog poslovnog pothvata,

izrazito je korisna kod razmatranja velikih projekata koje provode tijela javne uprave jer uzimajući u obzir samo financijske učinke takvih projekata, oni ne bi bili realno ocijenjeni,

nefinancijske učinke teško je valorizirati i njihova kvantifikacija može biti temeljena na subjektivnoj procjeni,

nije isplativ alat za procjenu malih projekata zbog kompleksnosti postupka.

U kojim slučajevima je korisno izraditi analizu troškova i koristi

Analiza troškova i koristi je kvantificiran rezultat neke poslovne odluke i možete ju koristiti u bilo kojem slučaju kada promišljate o nekakvoj akciji.

U praksi, zbog svoje kompleksnosti ona se ipak koristi za veće projekte poput recimo:

uvođenja nove strategije poslovanja,

odlučivanja o kupovini dugotrajne imovine,

odlučivanja o uvođenju novih poslovnih procesa,

mjerenja učinaka novih poslovnih politika na poslovanje,

određivanja utjecaja promjena organizacijske strukture ili poslovnih procesa na poslovanje.