Analize i strategije

Naslovna / Usluge / Analize i strategije

Analiza organizacije i master plan razvoja, employer branding i učinkovito upravljanje ljudskim resursima

Analiza organizacije i master plan razvoja, employer branding i učinkovito upravljanje ljudskim resursima

Plan za postizanje uspjeha

Analize i strategije ključni su alati koji mogu značajno pomoći poduzetnicima u unapređenju njihove organizacije. Kroz temeljito istraživanje prepoznat će se snage i slabosti poslovanja te će se definirati jasne smjernice za budući rast i uspjeh.

Jedan od ključnih elemenata strategija je poboljšanje poslovnih procesa organizacije. Otkrivanje učinkovitijih metoda rada i eliminiranje nepotrebnih troškova može značajno povećati produktivnost i zadovoljstvo zaposlenika i klijenata. Od posebne je važnosti ulaganje u razvoj zaposlenika jer se njihove vještine i sposobnosti odražavaju u kvaliteti proizvoda i usluga.

Kontinuirano praćenje i mjerenje postignuća prema postavljenim ciljevima važan je dio procesa unapređenja. Analizom ostvarenih rezultata moguće je pravovremeno reagirati i prilagoditi strategije kako bi se osiguralo ostvarivanje planiranih ciljeva.

Analiza organizacije omogućuje malom poduzetniku da sagleda cjelokupnu sliku svog poslovanja, identificira moguće prilike za unapređenje i objektivno sagleda vlastita ograničenja i nedostatke te stvori konkretan plan za postizanje uspjeha u obliku strategije.

Zašto je bitna analiza organizacije?

Analiza organizacije koja uključuje procjenu unutarnjih i vanjskih čimbenika prvi je korak ka definiranju smjera u kojem neka organizacija želi ići. Interna analiza usredotočuje se na procjenu zaposlenika, procesa, tehnologije i financija. Pritom se identificiraju ključni resursi i kompetencije koji se mogu iskoristiti za postizanje konkurentske prednosti. S druge strane, vanjska analiza pruža uvid u tržište, konkurenciju i trendove koji utječu na poslovanje.

Svrha analize je detektirati nedostatke neke organizacije te identificirati prilike za rast i razvoj. Tako dobivamo podatke koje možemo iskoristiti u svrhu boljeg upravljanja. Analiza nam omogućuje određivanje trenutnog stanja na osnovu kojeg izrađujemo strategiju oporavka ili razvoja neke organizacije.

Proces analize organizacije

Definicija ciljeva analize – pomaže u razumijevanju opsega i određivanju fokusa analize

Određivanje metodologije - izbor tehnika i alata koji će se koristiti u prikupljanju podataka

Prikupljanje podataka – prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih informacija o organizaciji ili vanjskim čimbenicima

Analiza podataka – sistematizacija i interpretacija prikupljenih podataka na način koji je razumljiv korisniku

Preporuke – na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih informacija daju se preporuke za jačanje i razvoj organizacije, rješavanje izazova, iskorištavanje prilika i minimizaciju prijetnji

Zatraži termin za sastanak

divider

Analize koje možemo isporučiti za vašu organizaciju

U okviru svog djelokruga CEO Consulting za klijenta može izvršiti analizu vanjskih i unutarnjih čimbenika organizacije. Vanjski čimbenici uključuju prodajno tržište, nabavno tržište, tržište rada, konkurenciju i institucionalno okruženje. Na prodajnom tržištu istražujemo poziciju, rang i mogućnosti diverzifikacije. U sklopu analize nabavnog tržišta istražujemo mogućnosti nabave više kvalitete sirovine, alata i opreme po nižoj cijeni. Kroz benchmarking prikazat ćemo poziciju vaše organizacije u odnosu na konkurenciju i mogućnosti za napredovanje. Kroz istraživanje institucionalnog okruženja definirat ćemo mogućnosti koje su vam na raspolaganju za uštedu resursa korištenjem regulative u vašu korist.

Osim toga, istražit ćemo kako najavljene izmjene zakonodavnog okvira utječu na vase poslovanje i kako im se možete prilagoditi uz najniže troškove.

Unutarnji čimbenici organizacije obuhvaćaju ljudske resurse, organizacijsku strukturu i kulturu, financije i upravljanje troškovnim i prihodovnim centrima, poslovne procese i komunikaciju te tehnologiju i rukovodstvo.

Analiza unutarnjih čimbenika trebala bi se redovito i sustavno provoditi u svakoj organizaciji. Tako možemo identificirati izazove i potencijalne izazove u ranoj fazi nastanka te spriječiti da oni prerastu u probleme.

Pojedine čimbenike moguće je analizirati odvojeno ako želimo dobiti ciljanu informaciju o problematici koja nas interesira.

Međutim, za cjelovitu sliku stanja potrebno je izvršiti sveobuhvatnu analizu i na osnovi dobivenih saznanja donositi poslovne odluke. Unutarnji organizacijski čimbenici posebice su međuovisni.

Tehnologija diktira poslovne procese. Poslovni procesi povezani su s organizacijskom strukturom. Organizacijska struktura utječe na ljudske resurse. Ljudski resursi najveći su trošak organizacije, ali oni su ti koji stvaraju prihod za organizaciju.

Dakle, kada analiziramo organizaciju potreban je sveobuhvatan pristup kako bi se spriječilo uvođenje promjena koje posljedično imaju više negativnih nego pozitivnih učinaka na poslovanje.

Analize i strategije

Planiranje razvoja organizacije

Nakon što se organizacija analizira, slijedi izrada strategije razvoja organizacije. Ovaj plan treba biti ambiciozan, ali realan i ostvariv - na taj način postižemo manju vjerojatnost demotivacije zbog neuspjeha. Definiraju se dugoročni ciljevi organizacije, zajedno s kratkoročnim akcijskim planovima koje će doprinijeti ostvarenju tih ciljeva. Svakom cilju dodjeljuju se odgovornosti, rokovi i mjerljivi pokazatelji uspješnosti kako bi se napredak mogao pratiti.

Dakle, prema informacijama koje smo dobili iz analize detektiramo slabosti organizacije i vanjske čimbenike koji mogu ugroziti poslovanje. S druge strane, identificiramo snage naše organizacije i prilike za rast i razvoj. 

Na osnovu dobivenih informacija i vodeći se vizijom gdje organizacija želi biti za x godina izrađuje se plan upravljanja organizacijom kako bi se minimizirale opasnosti i maksimizirale prednosti te stvorili uvjeti za uspješno poslovanje.

Strategija razvoja može se izraditi za cjelokupnu organizaciju kao što je na primjer, master plan razvoja ili za pojedini dio organizacije kao što je na primjer strategija učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalima. Ako se poduzeće susreće s konkretnom problematikom po pitanju nekog dijela poslovanja, onda se strategija radi ciljano za tu tematiku. Međutim, kako su svi čimbenici poslovanja međuovisni, potrebno je svaku strategiju promatrati s aspekta utjecaja na čitavu organizaciju. Tako minimiziramo negativne učinke koje mogu biti rezultat organizacijskih promjena.